Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıt için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Formu: Buraya tıklayarak erişebileceğiniz formun eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında büyük harflerle doldurularak bir çıktısı alınmalı, bir adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş) ilgili alana yapıştırılarak imzalanmalıdır.
 2. Lise Diploması Aslı ve Onaylı Tercümesi: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı ve T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylı tercümesi kayıt esnasında teslim edilmek zorundadır. Liseyi yurt dışında okumuş T.C. uyruklu öğrencilerden ayrıca 4 (dört) yıl yurt dışında eğitim aldığını gösteren not dökümü istenir. Mezuniyet belgesi ile kayıt yapılmayacaktır.
 3. Denklik Belgesi Aslı: Diploma veya mezuniyet belgesinin Türkiye’de lise eğitimine denk olduğunu gösterir İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Yurt Dışı Eğitim Müşavirliklerinden alınmış Denklik Belgesi. (İlk defa başvuru yapan adaylar denkliğe başvuru yaptığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır. Denklik başvurusu yapıp süreci tamamlanan adayların ise denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 4. Sınav Sonuç Belgesinin Aslı: Adayın Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yurtdışı Kriterleri belgesinde yer alan ve Üniversite tarafından kabul edilen kriterlerden birini sağladığını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı. Üniversite giriş statüsünde olan sınavların (YÖS vb. ) geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.
 5. Davet Mektubu: Adayın Üniversiteye yerleşmeye hak kazandığını gösteren belge.
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Varsa): Türkçe Yeterlik Belgesinin (Kastamonu TÖMER’den veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınmış olan belge veya diploma) aslı veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylanmış örneği. 
 7. Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart: Pasaportta kimlik bilgileri yer alan sayfaların aslının ve Türkçe tercümesinin, T.C. Kimlik Kartının veya Mavi Kartın T.C. Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylanmış örneği. Adayın kayıt sırasında teslim edeceği tüm evraklarda, pasaportta/T.C. Kimlik Kartında/Mavi Kartta kimlik bilgileri yer almalıdır. Eğer isim değişikliği yapıldı ise, isim denklik belgesinin aslının veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylanmış örneğinin getirilmesi gerekmektedir.
 8. Yabancı Kimlik Numarası/İkamet İzni ve 1 adet fotokopisi: İkamet izni olan adaylar aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisini ilgili akademik birim öğrenci işlerine teslim eder. Ülkemizde ikamet etmeyen adaylar, kayıt olduktan sonra 10 (on) gün içerisinde Kastamonu İl Göç İdaresine (www.goc.gov.tr) başvuru yaparak alacakları oturma izni ve yabancı kimlik numarası (YU numarası) için gerekli müracaatı yaptığını gösterir evrakı teslim edecektir. Bu adayların, ikamet izinlerini 3 (üç) ay içinde ilgili öğrenci işlerine teslim etmesi zorunludur.
 9. Fotoğraf: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf (6 [altı] adet),
 10. Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Dekontu: Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereğince Üniversite Yönetiminin belirlemiş olduğu katkı payı miktarının ödendiğini gösterir belge.
 11. Sosyal Güvence Belgesi (varsa): Öğrencinin, babası, annesi veya eşinden dolayı hak kazandığı sosyal güvencesini belirtir evrak.
 12. Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden eğitim süresinde ve daha sonrasında bu mesleği yürütmesini engelleyecek zihinsel ve/veya ruhsal herhangi bir engelinin, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol ve/veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını gösteren son 1 (bir) ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu. Ayrıca sağlık hizmetleri ile ilgili bölümlere yönelik istenebilecek ek testler veya “Tam Portör Raporu”.
 • Yukarıda belirtilen evrakı verilen sürede beyan etmeyen adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilmez. Eğer adayın kaydı eksik belge ile yapılmış ve aday verilen sürede eksik olan belgeyi teslim etmemiş ise, kaydı silinir.
 • Kayıt için teslim edilen belgelerde uyuşmazlık veya sahtecilik tespit edilirse kaydı iptal edilir ve söz konusu adaylar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde kanuni ve idari işlem tesis edilir.