Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Genel Bilgiler

Kastamonu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KÜYÖS), Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girdikleri sınavdır. Sınav sonuçları Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye'de KÜYÖS’ü kabul eden diğer devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleştirme başvurularında kullanılabilir. 

(1) KÜYÖS’ün uygulanması ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

  1. Sınava girecek aday, “KÜYÖS Giriş Belgesi” ve “Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart” aslını sınav sırasında yanında bulundurmak zorundadır.
  2. Hiçbir aday “KÜYÖS Giriş Belgesi” üzerinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Gerekli görülen hallerde Bina Sınav Sorumlusunun vereceği karar geçerlidir.
  3. KÜYÖS Türkçe, İngilizce ve gerekli görülen hallerde diğer dillerde hazırlanır. KÜYÖS’de yer alan sorular, sözel anlatımdan, dilden ve okulların ders programlarından bağımsız olarak hazırlanmaktadır. KÜYÖS’ün genel adı “Temel Öğrenme Becerileri Testi”dir. Testte yer alan sorular soyut düşünmeyi, analitik düşünmeyi ile akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında testte, sayısal becerileri, temel matematik ve geometri ile ilgili bilgi ve becerileri kullanmayı gerektiren sorular da bulunmaktadır.
  4. Soru kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilecek olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Aday her sorunun doğru cevabını bularak A, B, C, D, E şıklarından doğru olduğunu düşündüğü cevap şıkkını Cevap Kâğıdına işaretleyecektir.

Cevapların, “Cevap Kağıdına” yukarıda belirtildiği gibi Doğru olarak işaretlenmiş olması gerekir. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer (küçük içi boş daire) gelişigüzel işaretlenmişse ve optik okuyucuda okunmaz ise o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır.          

  1. Salon Sınav Tutanağında bulunan "Sınavda Uyulacak Kurallara" ve görevlilerce yapılacak uyarılara aykırı davranışta bulunan adayların bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavı geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirme işlemine konmayacak ve bu adaylar için “Sınav Sonuç Belgesi” düzenlenmeyecektir.
  2. Adaylar, KÜYÖS Başvuru Formu'na yazdıkları ve başvuru için çevrimiçi olarak ekledikleri her türlü belgenin doğruluğundan sorumludur. Yanlış, eksik, sahte, hatalı, aldatıcı vb. belge sunma, yerine başkasını sınava sokma, sınav kurallarına aykırı hareket etme ve benzeri eylemler sınav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve söz konusu adaylar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde kanuni ve idari işlem tesis edilecektir.
  3. Toplam 80 sorudan oluşan KÜYÖS tek oturum şeklinde yapılacak olup sınav süresi 130 dakikadır.
  4. KÜYÖS değerlendirmesi sadece doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır.