KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Kastamonu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KÜYÖS), Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girdikleri sınavdır. Sınav sonuçları Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye'de KÜYÖS’ü kabul eden diğer devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleştirme başvurularında kullanılabilir. 

KÜYÖS,  28.05.2021 tarihinde Türkiye saati ile 10.00’da gerçekleştirilecektir.

KÜYÖS, tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır. 

1.2. Bu kılavuz, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için Kastamonu Üniversitesinde veya Türkiye'de KÜYÖS’ü kabul eden diğer üniversitelerde öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen yabancı uyruklu adayların uymak zorunda oldukları kuralları ve sınav başvuru sürecini kapsamaktadır.

1.3. KÜYÖS, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir.

1.4. KÜYÖS belgesi sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.

1.5. Adaylarla sınav süreci boyunca iletişim This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. üzerinden e-posta yoluyla Türkçe ve İngilizce olarak yapılır.

1.6. KÜYÖS’e başvurular 02.04.2021 – 03.05.2021 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapılacaktır. KÜYÖS’e ilişkin duyurular https://www.iso.kastamonu.edu.tr  üzerinden yapılacaktır.

1.7. KÜYÖS’e girmek için Türkiye’ye gelen adaylar, ikamet izni, barınma, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılarlar.

1.8. Adayların KÜYÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez. Sınav ücretini yatırdığı halde başvuru yapmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen, geçerli bir nedenle sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez.

1.9. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Kastamonu Üniversitesi tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre işlem yapılır.

1.10. KÜYÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır, adaylar çevrimiçi olarak kılavuza erişebileceklerdir.

2.BAŞVURU KOŞULLARI

2.1 Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1)   Yabancı uyruklu olanların,

i. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

2) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

i. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

ii. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine,

iii. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvurularının kabul edilmesi,

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 1 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 2 numaralı bendinin i ve ii fıkralarındaki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 1 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

başvurularının kabul edilmemesi,

uygun görülmüştür.

3. BAŞVURU SÜRECİ

3.1. Yurtiçinden yapılan tüm başvurular, yalnızca http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ internet adresinden yapılacaktır. Yurtdışından yapılacak başvurular ise internet sayfasında ilan edilen sınav başvuru merkezlerinden yapılacaktır. 02.04.2021 - 03.05.2021 tarihleri arasında yapılmayan, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.2. KÜYÖS’e başvuru süreci aşağıdaki gibidir:

3.2.1 KÜYÖS Başvuru Formunun Doldurulması

(1) KÜYÖS başvuru formu doldurulurken dikkat edilecek hususlar:

 1. Başvurular ile ilgili bilgiler Üniversiteye ait internet sitesi üzerinden duyurulur.
 2. Başvurular belirtilen tarihlerde Uluslararası Öğrenci Sınavı Başvuru ve Takip Sistemi (http://kuyos.kastamonu.edu.tr/) üzerinden yapılır. Diğer yollarla yapılan başvurular hükümsüzdür.
 3. Başvuru formunda istenen tüm bilgiler eksiksiz ve doğru biçimde doldurulmalıdır. Verilen kişisel bilgilerin, en son tarihli geçerli pasaporttaki/T.C. Nüfus Kartındaki/Mavi Karttaki bilgilerle aynı olması gerekir. Başvuru formundaki bilgilerle başvuruya eklenen belgelerdeki bilgiler arasında, başvuru sırasında ve/veya sonrasında herhangi bir uyuşmazlık ve/veya sahtecilik tespit edildiği takdirde başvuru iptal edilir. Başvuru formundaki bilgilerle başvuruya eklenen belgelerdeki bilgiler arasında yerleştirme sırasında ve/veya sonrasında herhangi bir uyuşmazlık ve/veya sahtecilik tespit edildiği takdirde yerleştirme işlemi iptal edilir. Başvuru formundaki bilgilerle başvuruya eklenen belgelerdeki bilgiler arasında kayıt sırasında herhangi bir uyuşmazlık ve/veya sahtecilik tespit edildiği takdirde kayıt işlemi yapılmaz, kayıt sonrasında herhangi bir uyuşmazlık ve/veya sahtecilik tespit edildiği takdirde adayın kaydı silinir.
 4. Sınav başvuru ve takip sisteminden mükerrer başvuru yaptığı tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.

3.2.2 KÜYÖS Başvuru Formuna Çevrimiçi Eklenmesi Gerekli Belgeler

(1) KÜYÖS Başvuru Formuna çevrimiçi olarak eklenmesi gerekli belgeler şunlardır:

 1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarında biyometrik bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş olmalı ve “jpeg” formatında eklenmelidir).
 2. Pasaportta veya kimlik kartı (Kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfalar tek bir sayfa olarak “jpeg” veya “pdf” formatında eklenmelidir),
 3. Banka dekontu (Sınav başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu tek bir sayfa olarak “jpeg” veya “pdf” formatında eklenmelidir),
 4. Başvuru süresi içinde yapılmayan, iş bu esaslarda belirtilen hususlara uymayan, eksik, yanlış, okunmayacak derecede yıpranmış ve/veya koyu ve/veya küçük, hatalı ve/veya sahte belgelerin eklenmesi durumunda başvuru iptal edilecek, sadece başvurusu iptal edilenlere, başvuru formunda belirtilen e-posta adreslerine iptal bilgisi nedeni ile beraber bildirilecek ve sınav başvuru ücreti iade edilmeyecektir.

3.3.3 Pasaport/Kimlik Hakkında

(1) Başvuru formuna eklenecek pasaport/kimlik hakkında dikkat edilecek temel hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Adayın başvuru sırasında pasaportunun bulunmaması halinde geçerli bir kimlik belgesi eklemesi ve bu belge ile sınava gelmesi gerekmektedir.
 2. Geçerlilik tarihi geçmiş pasaport/kimlik ile yapılan başvuru, sınav ve kayıt işlemleri hükümsüzdür.

3.3.4 Aday Numarası

(1) Aday Numarası,  “KÜYÖS Başvuru Formu”nu internet üzerinden doldurup gönderdikten sonra bu formda belirtilen e-posta adresine gönderilecek olup ekranda da görüntülenir.

(2) KÜYÖS ile ilgili yapılacak her türlü görüşme ve yazışmada “Aday Numarası”nın belirtilmesi zorunludur. “Aday Numarası” belirtilmeyen ya da eksik/yanlış belirten dilekçeler işleme konulmaz ve e-postalara cevap verilmez.

3.3.5 KÜYÖS Giriş Belgesi

(1) İnceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar için başvuru sistemi üzerinde fotoğraflı “KÜYÖS Giriş Belgesi” düzenlenir. Sınava giriş belgesi, Kastamonu Üniversitesi amblemli ve filigranlı, doğrulama kodu içeren bir belgedir. Belgeye http://kuyos.kastamonu.edu.tr internet sitesinden ulaşılır.

(2) Adaylar, yanlarında http://kuyos.kastamonu.edu.tr/ sitesinden renkli olarak basılmış “KÜYÖS Sınavı Giriş Belgesi" olmadan hiçbir şekilde sınava giremez. Bu belge üzerinde adaya ait “Fotoğraf”, “Aday Numarası”, “Ad-Soyad”, “Sınav Merkezi”,“Sınav Tarihi”, “Salon-Sıra Numarası”, “Sınav Saati” bilgileri yer alır.

3.3.6 KÜYÖS Hakkında Diğer Bilgiler

(1) KÜYÖS’ün uygulanması ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

 1. Sınava girecek aday, “KÜYÖS Giriş Belgesi” ve “Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart” aslını sınav sırasında yanında bulundurmak zorundadır.
 2. Hiçbir aday “KÜYÖS Giriş Belgesi” üzerinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Gerekli görülen hallerde Bina Sınav Sorumlusunun vereceği karar geçerlidir.
 3. KÜYÖS Türkçe, İngilizce ve gerekli görülen hallerde diğer dillerde hazırlanır. KÜYÖS’de yer alan sorular, sözel anlatımdan, dilden ve okulların ders programlarından bağımsız olarak hazırlanmaktadır. KÜYÖS’ün genel adı “Temel Öğrenme Becerileri Testi”dir. Testte yer alan sorular soyut düşünmeyi, analitik düşünmeyi ile akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında testte, sayısal becerileri, temel matematik ve geometri ile ilgili bilgi ve becerileri kullanmayı gerektiren sorular da bulunmaktadır.
 4. Soru kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilecek olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Aday her sorunun doğru cevabını bularak A, B, C, D, E şıklarından doğru olduğunu düşündüğü cevap şıkkını Cevap Kâğıdına işaretleyecektir.

Cevapların, “Cevap Kağıdına” yukarıda belirtildiği gibi Doğru olarak işaretlenmiş olması gerekir. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer (küçük içi boş daire) gelişigüzel işaretlenmişse ve optik okuyucuda okunmaz ise o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır.        

 1. Salon Sınav Tutanağında bulunan "Sınavda Uyulacak Kurallara" ve görevlilerce yapılacak uyarılara aykırı davranışta bulunan adayların bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavı geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirme işlemine konmayacak ve bu adaylar için “Sınav Sonuç Belgesi” düzenlenmeyecektir.
 2. Adaylar, KÜYÖS Başvuru Formu'na yazdıkları ve başvuru için çevrimiçi olarak ekledikleri her türlü belgenin doğruluğundan sorumludur. Yanlış, eksik, sahte, hatalı, aldatıcı vb. belge sunma, yerine başkasını sınava sokma, sınav kurallarına aykırı hareket etme ve benzeri eylemler sınav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve söz konusu adaylar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde kanuni ve idari işlem tesis edilecektir.
 3. Toplam 80 sorudan oluşan KÜYÖS tek oturum şeklinde yapılacak olup sınav süresi 130 dakikadır.
 4. KÜYÖS değerlendirmesi sadece doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır.

4. SINAV MERKEZLERİ VE SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

4.1.  KÜYÖS’e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içinde aşağıda belirtilen bilgilerle ödeyecektir.

Sınav ücreti ad, soyad, aday numarası veya başvuru sistemine yüklenecek olan Kimlik veya Pasaportun numarası belirtilerek Kastamonu Üniversitesine ait KST.Ü.TK İD.TH.ALT HS-KÜ REKTÖRLÜ adlı TR430001000151466562275404 no’lu hesaba yatırılacaktır.

Sınav Merkezleri ve Sınav Ücretleri

 

Ülke

Sınav Merkezi

Sınav Ücreti

1

Türkiye

Ankara

300 TL

2

Türkiye

Antalya

300 TL

3

Türkiye

Bursa

300 TL

4

Türkiye

Eskişehir

300 TL

5

Türkiye

Gaziantep

300 TL

6

Türkiye

İstanbul

300 TL

7

Türkiye

İzmir

300 TL

8

Türkiye

Kastamonu

300 TL

9

Türkiye

Trabzon

300 TL

4.2. Kastamonu Üniversitesi sınavdan 15 gün önceye kadar sınav merkezlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav merkezi değişikliğine bağlı olarak sınava giremeyecek adayın sınav ücreti iade edilir.

5. SINAVA ÇAĞRI

5.1. Adayların başvuruları üniversite tarafından incelenir. Bu incelemede, bilgilerin doğru ve eksiksiz olup olmadığı ve sınav ücretinin banka hesabına geçip geçmediğinin tespiti yapılır. İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların, kuyos.kastamonu.edu.tr adresine girerek Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınava Giriş Belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon belirtilecektir.

5.2. Adaylar KÜYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. Üniversite, adayların sınava giriş için izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

 1. SINAV

6.1. YÖS, 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Türkiye saati ile 13.00 ’de tek oturumda yapılacaktır.

KÜYÖS, tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

6.2. Sınava girerken adayların, KÜYÖS Sınav Giriş Belgesi, Pasaport veya kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

6.3. KÜYÖS’te Genel Yetenek testi ve Matematik testi uygulanacaktır. Her iki testte 40 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır.  Sınav Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde olacaktır. Sınav süresi 130 dakikadır.

6.4. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” türünde sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. 

6.5. Sınav sonucu  02.06.2021 tarihinde açıklanacaktır. Aday, sınav sonucuna This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden çevrimiçi olarak erişebilecektir.

7. KÜYÖS 2021 SINAVINDA UYULACAK KURALLAR

7.1. Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır.

7.2. Adaylar, sınav başlama saatinden en geç yarım saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. 

7.3. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

7.4. Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

7.5. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecektir.

7.6.  Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi, kâğıt vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

7.7. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uyulmak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adaylar hakkında tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7.8. Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılıp bu kâğıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.

7.9. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirme; KÜYÖS puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir.

Başvuru koşullarının sağlanmış olması programa kabul edilmeyi gerektirmez.

Kastamonu Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları kesin sınav sonuç tarihinden sonra ilan edilecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını KÜYÖS internet adresinden (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) çevrimiçi öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi, Kastamonu Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kesin kayıt sırasında istenecektir.

10. SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRESİ

Sınav sonucunun adayların erişimine açıldığı günden itibaren yedi (5) gündür. İtirazlar, aday tarafından This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine yapılmalıdır. İtirazlar, komisyon tarafından karara bağlanır.

 

Akademik Takvim / Academic Calendar

 

Tarih

Date

KÜYÖS 2021 BAŞVURU TARİHLERİ

KÜYÖS 2021 APPLICATION DATES

Başlangıç: 02 Nisan 2021

Bitiş: 03 Mayıs 2021

Start: April 2, 2021

End: May 03, 2021

KÜYÖS 2021 SINAV TARİHİ

KÜYÖS 2021 EXAM DATE

28 Mayıs 2021 Saat 10:00

May 28, 2021 at 10:00

SINAV SONUCUNUN İLANI

ANNOUNCEMENT OF THE EXAM RESULT

2 Haziran 2021

June 2, 2021

SINAV SONUCUNA İTİRAZ

OBJECTION TO THE EXAM

2-7 Haziran 2021

June 2-7, 2021

İTİRAZ TALEBİNE CEVAP VERİLMESİ

RESPONDING TO OBJECTION REQUEST

8 Haziran 2021

June 8, 2021

1. YERLEŞTİRME TERCİHLERİN ALINMASI

1st PLACEMENT PREFERENCES

Başlangıç: 3 Haziran 2021

Bitiş: 11 Haziran 2021

Start: June 3, 2021

End: June 11, 2021

1. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

ANNOUNCEMENT OF THE 1st PLACEMENT RESULTS

21 Haziran 2021

June 21, 2021

KABUL MEKTUPLARININ INTERNET ÜZERİNDEN

ERİŞİME AÇILMASI

ACCESS TO ACCEPTANCE LETTERS ON THE INTERNET

21 Haziran 2021

June 21, 2021

KAYIT TARİHLERİ (1. YERLEŞTİRME)

REGISTRATION DATES (1st PLACEMENT)

Başlangıç: 21 Haziran 2021

Bitiş: 30 Temmuz 2021

Saat 17:00

Start: June 21, 2021

End: July 30, 2021 at 17:00

2. YERLEŞTİRME TERCİHLERİN ALINMASI

2nd PLACEMENT PREFERENCES

Başlangıç: 31 Temmuz 2021

Bitiş: 06 Ağustos 2021

Saat 17:00

Start: July 31, 2021

End: August 06, 2021

at 17:00 

2. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

2nd ANNOUNCEMENT OF THE PLACEMENT RESULTS

13 Ağustos 2021

August 13, 2021

KABUL MEKTUPLARININ INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI

ACCESS TO ACCEPTANCE LETTERS ON THE INTERNET

13 Ağustos 2021 Salı

August 13, 2021

KAYIT TARİHLERİ (2. YERLEŞTİRME)

REGISTRATION DATES (2nd PLACEMENT)

Başlangıç:23 Ağustos 2021

Bitiş: 24 Eylül 2021

Saat 17:00

Start: August 23, 2021

End: September 24, 2021

at 17:00

Kastamonu Üniversitesi sınav için ilan edilen tarihlerden 15 Gün Önceye Kadar Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir.

Kastamonu University has the right to make changes up to 15 days before the exam dates.